algemene voorwaarden

Artikel 1 | Definities
1.1. JUNE, gevestigd te Eindhoven, KvK-nummer 80083366, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.

1.2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als deelnemer.
1.3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener tegen betaling van honorarium en kosten jegens de deelnemer werkzaamheden voor deelnemer verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.


Artikel 2 | Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen en werkzaamheden die betrekking hebben op coaching en events door of namens dienstverlener waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door dienstverlener in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

2.3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

2.4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

2.6. Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.
2.7. Dienstverlener heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen wanneer omstandigheden dit vergen. De nieuwste versie zal altijd beschikbaar worden gesteld aan deelnemer.


Artikel 3 | Aanbod
3.1. Indien partijen besluiten met elkaar samen te werken, en het aanbod wordt aanvaard, heeft deelnemer een bedenktijd van 3 kalenderdagen om van de overeenkomst af te zien.
3.2. Indien deelnemer niet afziet van de overeenkomst binnen de aangegeven 3 kalenderdagen, of al gebruik wenst te maken van de diensten van dienstverlener, ontstaat direct een betalingsverplichting voor het gehele traject.


Artikel 4 | Tarieven en betaling
4.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
4.2. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject wordt doorlopen of niet alle sessies kunnen worden bijgewoond, tenzij dit te wijten is aan omstandigheden veroorzaakt door dienstverlener.
4.3. Betaling vindt vooraf plaats. Betaling in termijnen is mogelijk, maar een eerste termijn dient in een dergelijk geval altijd voor aanvang van het traject te zijn voldaan. Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de betaling is voldaan.
4.4. Betalingen dienen voor de 25e van de maand betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, het traject eerder aanvangt, of een automatische incasso loopt op een andere datum.
4.5. Indien de deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, een automatische incasso niet geïnd kan worden, een automatische incasso zonder gegronde reden wordt ingetrokken of een betaling wordt gestorneerd, is de deelnemer na het eenmalig versturen van een aanmaning of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de deelnemer in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4.6. Indien de deelnemer in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de deelnemer.
4.7. Indien de deelnemer in gebreke blijft in tijdige betaling, wordt de toegang tot de content ontzegd. De betalingsverplichting blijft in een dergelijk geval wel bestaan.


Artikel 5 | Gebruik van tickets JUNE events

5.1. Alle aanbiedingen van JUNE zijn vrijblijvend en JUNE behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
5.2. In sommige gevallen is er sprake van actieprijzen. Deze prijzen zijn geldig gedurende een bepaalde genoemde periode zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

5.3. JUNE kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

5.4. JUNE Tickets kunnen niet worden teruggenomen of omgeruild en verliezen hun geldigheid bij het verstrijken van de daarop aangegeven geldigheidsdatum.

5.5. Gekochte JUNE tickets zijn enkel geldig op de datum en tijd van het gekochte ticket. Het is niet mogelijk de tickets om te zetten naar een andere datum.

5.6. Het is wel toegestaan JUNE Tickets door te gegeven of door te verkopen aan derden. Om geldigheid te behouden dienen de vervangende naam, telefoon en email gegevens te worden doorgegeven aan de organisatie.

5.7. JUNE heeft het recht om een evenement te verplaatsen of te annuleren. Als dit gebeurt zal JUNE trachten voor een passende oplossing te zorgen. Als een evenement wordt geannuleerd of verschoven, zal JUNE haar best doen u daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. JUNE stelt zich niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.

Artikel 6 | Informatieverstrekking deelnemer
6.1. Deelnemer stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan dienstverlener.
6.2. Deelnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Dienstverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
6.3. Deelnemer vrijwaart dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.


Artikel 7 | Uitvoering van de overeenkomst
7.1. Dienstverlener voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat deelnemer beoogde.
7.2. Deelnemer erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de deelnemer en overige factoren. Deelnemer neemt 100% verantwoordelijkheid voor haar eigen resultaat.
7.3. Om het maximale resultaat te behalen, toont deelnemer 100% commitment door het bijwonen van alle calls en het tijdig maken van de opdrachten. Indien deelnemer hier niet aan kan voldoen, dient dit tijdig kenbaar te worden gemaakt aan dienstverlener.
7.4. Beide partijen zijn te allen tijde gehouden hun afspraken na te komen, tijdig content aan te leveren, deel te nemen aan de calls en een veilige omgeving te creëren.
7.5. Indien deelnemer zich herhaaldelijk niet aan de kenbaar gemaakte deelname vereisten houdt, is dienstverlener gerechtigd de deelnemer van het traject uit te sluiten. Uitsluiting laat in een dergelijk geval de betalingsverplichting onverlet.


Artikel 8 | Wijziging en annulering
8.1. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft dienstverlener de mogelijkheid een traject of onderdeel van het traject te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van dienstverlener en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn.
8.2. Dienstverlener maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan deelnemer en er zal worden gezocht naar een passende oplossing.
8.3. Het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van het traject kunnen afwijken van het aangekondigde programma indien dienstverlener dit nodig acht. Dienstverlener is gerechtigd de inhoud uit te breiden, te beperken of aan te passen.
8.4. Het traject kent een looptijd zoals overeengekomen. Bij deelname aan het traject gaat deelnemer ermee akkoord dat het gehele traject dient te worden betaald, ook wanneer deelnemer gedurende het traject wenst tot annulering over te gaan.
8.5. Indien deelnemer niet bij een afspraak aanwezig kan zijn, dient dit uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de call kenbaar te worden gemaakt aan dienstverlener.
8.6. Indien dienstverlener onverwachts is verhinderd voor een afspraak zal deze in overleg worden verplaatst naar een tijdstip dat voor de deelnemer gunstig is.


Artikel 9 | Overmacht
9.1. In geval van overmacht is dienstverlener gerechtigd een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar dienstverlener redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
9.2. Indien dienstverlener de beloofde content niet geheel kan leveren heeft deelnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. De betalingsverplichting komt dan te vervallen voor de content die niet meer geleverd zal worden.


Artikel 10 | Aansprakelijkheid schade
10.1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

10.2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
10.3. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een traject.

10.4. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan deelnemer bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door dienstverlener aan deelnemer in rekening is gebracht in die drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
10.5. Deelnemer vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en content.


Artikel 11 | Intellectueel eigendom
11.1. De intellectuele eigendomsrechten op de door dienstverlener aan deelnemer ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij dienstverlener.

11.2. Het is deelnemer nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
11.3. Dienstverlener verleent de deelnemer een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sub licentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om het traject te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.
11.4. Materiaal uit het traject mag niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt.

11.5. Deelnemer mag in beperkte mate gedeeltes van het traject op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van dienstverlener en het enkel eigen content uit opdrachten bevat.

11.6. Het is niet toegestaan de gehele cursus gedetailleerd openbaar te maken.
11.7. Elke handeling in strijd met dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
Bij inbreuk komt dienstverlener een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
11.8. De tijdens de looptijd van het traject geleverde informatie en diensten blijven eigendom van dienstverlener.

11.9. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om het materiaal, waar hiertoe de mogelijkheid wordt gegeven, op te slaan.


Artikel 12 | Communicatie
12.1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.
12.2. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van dienstverlener.
12.3. Het staat dienstverlener te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.


Artikel 13 | Klachten
13.1. Deelnemer is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten of content binnen 2 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan dienstverlener. Zij streeft ernaar de klacht binnen 48 uur te beantwoorden.
13.2. Indien een deelnemer een klacht heeft betreffende een andere deelnemer dient dit te allen tijde eerst met dienstverlener besproken te worden.
13.3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.


Artikel 14 | Geschilbeslechting
14.1 .Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
14.2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin dienstverlener is gevestigd.
14.3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.